Past Presidents

2013 – 2014 : Rukimini Karki

2011 – 2012 : Bishnu K. Thapa

2009 – 2010 : Susma Barakoti

2007 – 2008 : Dr. Bidya Ranjit

2002 – 2006 : Annapurna Deo